Je vindt de werken niet goed uitgevoerd. Moet je dan betalen en zo ja, hoeveel precies?

Je vindt de werken niet goed uitgevoerd. Moet je dan betalen en zo ja, hoeveel precies?


Je gaat in de fout door de ganse factuur te weigeren, wanneer je maar een gedeelte van de werken protesteert.

Er is immers een principe in het recht, de zogenaamde niet-uitvoeringsexceptie. Die zegt dat wanneer de ene partij in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, de andere partij zijn verplichtingen ten belope van dat deel ook niet verplicht is uit te voeren.
Inderdaad, “ten belope van dat deel”. Het ingehouden bedrag op de factuur moet dus in verhouding staan met de beweerde slechte uitvoering. Het volledige factuurbedrag weigeren, kan dus niet.

Dan is de volgende vraag: hoeveel precies mag je dan inhouden. De helft, een kwart...?

Het is de bedoeling dat de partijen hierover onderling tot een akkoord komen. Dit is niet altijd evident, zeker als de spanningen ondertussen al hoog opgelopen zijn.
Komen partijen er zelf niet uit, dan is het uiteindelijk de rechter die moet beslissen, meestal via tussenkomst van een expert.