Disclaimer

Deze website is eigendom van Bouwunie vzw.

Contactgegevens:
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02/588.11.00
Fax: 02/253.07.45
E-mail info@bouwunie.be
0ndernemingsnummer: 0.411.024.830

Inzamelen van informatie - Privacy en gegevensbescherming

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Bouwunie op basis van de contractuele relatie als gevolg van het lidmaatschap, de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op privacy@bouwunie.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Bouwunie uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Bouwunie omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensverwerking (zie onderaan).
Het gaat hier enkel om gegevens van Bouwunie-leden. Gegevens van derden worden niet bijgehouden.

 


DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKLAART U ZICH UITDRUKKELIJK AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Bouwunie contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Antwoorden op vragen en reacties van potentiƫle klanten

De gebruiker engageert zich om een reactie te versturen op elke contactname door een potentiële opdrachtgever via Vinduwaannemer.be

Aard van verstrekte informatie en advertenties vanwege de adverteerder

Bouwunie wijst de adverteerders er nadrukkelijk op dat de aangeboden diensten in overeenstemming moeten zijn met de geldende Belgische en Europese regelgeving.
Bouwunie heeft het recht om zonder motivering, zonder vergoeding en zonder voorafgaandelijke verwittiging een niet-conforme advertentie te verwijderen, en dit met onmiddellijke ingang. Voorts kan Bouwunie advertenties verwijderen die niet passen binnen de doelstellingen en de mission statement van Bouwunie vzw.

Gebruik van beeldmateriaal

De gebruiker erkent dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten van het gebruikte beeldmateriaal beschikt. Bouwunie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden ingeval de gebruiker hiervan onrechtmatig gebruik maakt.

Info

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij Bouwunie, tel. 02 588 11 00, mail privacy@bouwunie.be